رشد اجتماعی در افراد اتیسم

رشد اجتماعی از مهم ترين مشکلاتی است که افراد ذارای اتیسم با آن روبرو هستند. عملکرد اجتماعی می تواند مستقيماً با وضعيت هيجانی اشخاص اوتیسم و افرادی که با آن ها در ارتباط هستند مؤثر باشد. برای بهبود در روابط اجتماعی يکی از ضروری ترين نيازها در ملاقات با اشخاص عبارت است از: پذيرش، دوست داشتن، تأثير گذاشتن بر يکديگر، استقلال
چطور می توانيم در روابط اجتماعي به کودکمان کمک کنيم؟
گام اول برای رشد مهارت های اجتماعي يک فرد تشخيص رفتارهای رايجی است که افراد انجام می دهند و تشخيص رفتارهايی که مانع موفقيت او در روابط اجتماعی است.
بيشترين تمرکز برای تغيير اين است که مهارت هايی را آموزش دهيم که تعاملات اجتماعی مفيد و مؤثر را توسعه داده و در عوض مشکلات رفتاری را حذف کنيم.
چگونه رفتارهای مزاحم يک تعامل اجتماعی مثبت را بشناسيم؟
وقتی مي خواهيم رفتارهای مزاحمی که با تعاملات اجتماعي مثبت همراه هستند را تشخيص دهيم بايد رفتارهايی که مقاومتشان را برای تغيير بيشتر است را به عنوان رفتارهای مزاحم جدا کنيم
صفات ويژه ای که در زير مي آيد غالباً در رفتارهای افراد اوتيسم به عنوان رفتارهای مزاحم ثبت ثابت شده است
عدم تعادل حسی
رفتارهای حرکتی کليشه ای
انجام رفتارهای تکراری و روزمره
نکته:بايد به رشد اجتماعی در افراد اتیسمخاطر داشته باشيم هدف از آموزش مهارت های اجتماعی بالا بردن موفقيت در مهارت ها و تأثير آن هاست
چطور می توانيم تشخيص دهيم کدام يک از رفتارهای اجتماعی را تغيير دهيم؟
زمينه هايي که برای تغيير مدنظر ما هستند عبارتند از:
تعداد رفتارهای اجتماعی مناسب را محدود کنيم
شروع روابط متقابل اجتماعی مشکل
محدود بودن تقليد
محدوديت يا عدم درک روابط متقابل
محدوديت انعطاف در انتخاب پاسخ های مناسب
تعديل واکنش های مشکل با موقعيت های مناسب
تعديل واکنش های مشکل با رفتارهای ديگران
افزايش اضطراب
پايين بودن تحمل ناکامی
محدوديت مهارت های خودياری شامل بهداشت شخصی و
بعد از تشخيص انواع رفتارهای مزاحم با رفتارهای اجتماعی موفق، چه طور می توانيم آموزش را شروع کنيم؟
برای آموزش يک مهارت جديد بايد عملکرد فعلی افراد تشخيص داده شود.تشخيص رفتارهايی که مزاحم کارکردهای موفق هستند و با توجه به عملکرد فعلی افراد بايد تصميم گيری کرد. وقتی که سطوح مهارت های اجتماعی عملکرد فعلی تشخيص داده شد بر موارد زير تمرکز کنيد:
درک و پيروی از قوانين اجتماعی نوشته نشده
اداره کردن و نگه داشتن تمرکز
سهيم شدن در تجارب مثبت اجتماعی
حفظ سطح قابل قبول بهداشت و نظافت
نکته: نداشتن آگاهی از قوانين اجتماعی و يا نداشتن تعادل رفتاری در پاسخ به قوانين تأثير زيادی بر موفقيت های اجتماعی می گذارد.
افراد اوتيسم در رفتارهايی که با قوانين اجتماعی مرتبط هستند مشکل دارند مخصوصاً در جاهايی که آن قوانين حاکم باشند چون آن ها نمی توانند سريعاً پاسخ گوی واقعی باشند. هم چنين اين قوانين عمومی هستند و برای ما ساده، مطلق و انتزاعی به نظرمي رسد و در موقعيت های طبيعی برای يک شخص اوتيستیک مي تواند سخت باشد
روابط متقابل آن ها با ديگران غالباً آسيب ديده و در درک و فهم و استفاده از ارتباط متقابل محدوديت دارند.زمانی که رابطه متقابل محدود می باشد متعادل کردن رفتارها و هم چنين پاسخ به رفتارهای متقابل ديگران مشکل است که اين بخش مهمی در روابط متقابل می باشد چون به فرد اجازه می دهد که اعمالش را با نيازها، علائق و سطوحی از مهارت های افراد متناسب کند
مشکلات برقراری رابطه متقابل در حساس نبودن اتفاقی يا اهانت آميز بودن رفتار با ديگران نمايان مي شود.چنان که آگاهی افراد از روابط اجتماعی بيشتر شود تمايل آن ها به روابط متقابل اجتماعی تقويت می شود.علائق اجتماعی محرک قوی برای آموزش مهارت های پيچيده روابط متقابل اجتماعی می باشد.
دستورات مؤثر برای آموزش قوانين اجتماعی
ارائه يا معرفی مستقيم قوانين به صورت شفاف و به طور واقعی
ارائه يا معرفی قوانين به طور ديداری
به کارگيری رويکرد سيستماتيک و ساختاريافته
فراهم کردن فرصت هايي برای تمرين
ساختن قوانين اجتماعی برای زندگی روزمره افراد
ارائه دادن تفاسير لغوی از گفتار
نکته: به موضوعاتی که می توانند مانع يا مزاحم تجارب اجتماعی موفق باشند،توجه داشته باشيد.
مشکلات مربوط به توجه از لحاظ روابط اجتماعی به مسائل مربوط به نگهداری توجه و تمرکز همراه است و باعث می شود که اطلاعات کلامی و غير کلامی برای افراد مبتلا به اوتيسم اهميت پيدا می کند.
توجه به اطلاعات مهم اجتماعی می تواند برای آموزش افراد مطرح شود
توجه به اشارات اجتماعی مرتبط
توجه به اشارات پيچيده
اجتناب از تمرکز افراطی روی تعداد کمی از اشارات جديد
– تأييد توجه بر اشارات اجتماعی
غالباً افراد روابط اجتماعی مثبت را بيشتر از روابط اجتماعی منفی تجربه می کنند ولی افراد مبتلا به اوتيسم معمولاًروابط اجتماعی منفی را بيشتر از روابط اجتماعی مثبت تجربه می کنند
روح الله فتح آبادی


تگ‌ها: neurofeedback نوروفیدبک دستگاه نوروفیدبک دستگاه بایو فیدبک فروش نوروفیدبک خرید دستگاه نوروفیدبک فروش نوروفیدبک قیمت نوروفیدبک تجهیزات نوروفیدبک نقشه مغزی tDCS نقشه مغزی قیمت نوروفیدبک بی اختیاری ادرار مغز ERP QEEG EMG PSG

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود