مجموع : 27


نام دوره نام شهر تاریخ همکاران تصاویر
نوزدهمین کارگاه آموزشی نقشه مغزی QEEG تهران 25 الی 27 بهمن ماه شرکت تجهیزات پزشکی مدینا طب / واحد آموزش مرکز پارند
هشتاد و هفتمین کارگاه نوروفیدبک مقدماتی (عمومی) تهران 11 و 12 و 13 بهمن ماه شرکت تجهیزات پزشکی مدینا طب / واحد آموزش مرکز پارند
سی و نهمین کارگاه نوروفیدبک پیشرفته تهران 4 و 5 بمن ماه شرکت تجهیزات پزشکی مدینا طب / واحد آموزش مرکز پارند
بیست و هفتمین کارگاه تحریک الکتریکی فراجمجه ایی مغز تهران 8 دیماه شرکت تجهیزات پزشکی مدینا طب / مرکز آموزشی تخصصی پارند
بیست و ششمین کارگاه تحریک الکتریکی مغز (tDCS) تهران 6 و 7 دی ماه شرکت تجهیزات پزشکی مدینا طب / مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی دانشگاه شهید بهشتی
سیزدهمین کارگاه کاربرد نوروفیدبک در اختلالات LD و ADHD تهران 6 و 7 دی ماه شرکت تجهیزات پزشکی مدینا طب / واحد آموزش مرکز پارند
هشتاد و ششمین کارگاه نوروفیدبک عمومی (مقدماتی) تهران 22 الی 24 آذرماه شرکت تجهیزات پزشکی مدینا طب / مرکز آموزشی تخصصی پارند
قبلی بعدی
بالا