برچسب‌ها

بی اختیاری ادرار

بی اختیاری ادرار وضعیتی است که با از دست رفتن ادرار ؛ مشکل واضح اجتماعی یا بهداشتی پیدا شود و آن نشت ادرار واقعی وقابل مشاهده باشد . الیته در تعریف جدیدتر به ازدست رفتن غیرارادی ادرار اکتفا شده است.

بی‌اختیاری ادرار یکی از مشکلات رایج به خصوص در زنان میانسال است به طوری ...کلیک

بی اختیاری ادرار وضعیتی است که با از دست رفتن ادرار ؛ مشکل واضح اجتماعی یا بهداشتی پیدا شود و آن نشت ادرار واقعی وقابل مشاهده باشد . الیته در تعریف جدیدتر به ازدست رفتن غیرارادی ادرار اکتفا شده است.

بی‌اختیاری ادرار یکی از مشکلات رایج به خصوص در زنان میانسال است به طوری ...کلیک

بی اختیاری ادرار 2 محصول وجود دارد

Showing 1 - 2 of 2 items
  • بی اختیاری ادرار چیست؟   براساس تعریف انجمن بین المللی کنترل ادرار: بی اختیاری ادرار وضعیتی است که با از دست رفتن ادرار ؛ مشکل واضح اجتماعی یا بهداشتی پیدا شود و آن نشت ادرار واقعی وقابل مشاهده باشد . الیته در تعریف جدیدتر به ازدست رفتن غیرارادی ادرار اکتفا شده ... اطلاعات بیشتر

  • بی اختیاری ادرار چیست؟   براساس تعریف انجمن بین المللی کنترل ادرار: بی اختیاری ادرار وضعیتی است که با از دست رفتن ادرار ؛ مشکل واضح اجتماعی یا بهداشتی پیدا شود و آن نشت ادرار واقعی وقابل مشاهده باشد . الیته در تعریف جدیدتر به ازدست رفتن غیرارادی ادرار اکتفا شده ... اطلاعات بیشتر

Showing 1 - 2 of 2 items