برچسب‌ها

نقشه مغزی

نقشه مغزی چیست(QEEG) ؟

زبان مغز

همانطور که در توضیح مغز و عملکرد آن نیز گفتیم مغز انسان دارای میلیاردها سلول عصبی است. این سلول‌ها برای برقراری ارتباط با یکدیگر و دیگر سلول‌ها در سراسر بدن، پیام‌های عصبی رد و بدل می‌کنند. پیام‌های عصبی ماهیت الکتریکی-شیمیایی دارند. ما در اینجا ...کلیک

نقشه مغزی چیست(QEEG) ؟

زبان مغز

همانطور که در توضیح مغز و عملکرد آن نیز گفتیم مغز انسان دارای میلیاردها سلول عصبی است. این سلول‌ها برای برقراری ارتباط با یکدیگر و دیگر سلول‌ها در سراسر بدن، پیام‌های عصبی رد و بدل می‌کنند. پیام‌های عصبی ماهیت الکتریکی-شیمیایی دارند. ما در اینجا ...کلیک

نقشه مغزی 3 محصول وجود دارد

Showing 1 - 3 of 3 items
Showing 1 - 3 of 3 items