سنسورعضلات کف لگن (Pelvic Floor) View larger

سنسور بیوفیدبک عضلات لگن

سنسورعضلات کف لگن (Pelvic Floor)

More details

اطلاعات بیشتر

این سنسورها برای درمان بی اختیاری ادرار و یا مدفوع مورد استفاده قرار می گیرد و در دو مدل :

  • vaginal sensor

  • anal sensor

در شیوه درمانی عضلات ناحیه کف لگن و اعصاب آن از طریق کمی از جریان الکتریکی تحریک می شوند .جریان الکتریکی از طریق الکترودهایی که روی سطح پوست قرار می گیرند و یا پروپ هایی که در ناحیه واژن یا مقعد قرار می گیرند اعمال می شود(تحریک الکتریکی عضلات لگن) و یا از طریق انقباض عضلات لگن توسط فرد مقدار ضعف عضلات توسط سنسور ارزیابی شده و بوسیله دستگاهای بیوفیدبک (بیوفیدبک عضلات لگن )در مان می گردد با این شیوه انواع مختلفی از بی اختیاری های ادراری و دفعی به نحوه مطلوبی درمان می شوند.