تحریک مغناطیسی فراجمجمه ایی راهی موثر در درمان وزوز گوش 

 

 تحریک مغناطیسی فراجمجمه ایی راهی موثر در درمان وزوز گوش

وزوز گوش چیست؟

شنيدن صداي زنگ در گوش وزوز ناميده مي شود و بسيار شايع است.

تقريباً 36 ميليون آمريكائي دچار اين بيماري هستند.

بلندي وزوز در فركانس هاي بم تا زير متغير است.

ممكن است دائمي يا متناوب در يك يا هردو گوش شنيده شود.

شدت بيماري دربيش از یک پنجم مبتلایان به وزوز به گونه اي است كه زندگي عادي آنها را دچار مشكل كرده است.

 

آيا اين صدا توسط افراد ديگر شنيده مي شود؟

معمولاً اين طور نيست اما گاهي افراد ديگر قادر به شنيدن نوع خاصي از وزوز گوش هستند كه ...

 

 

 

ادامه