کارگاه تخصصی تحریک الکتریکی tDCS.tACS با موضوعیت : توانبخشی عصبی درهمی پلژی بزرگسالان 

 

برگزاری شانزدهمین کارگاه تخصصی تحریک الکتریکی tDCS.tACS با همکاری مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار 

 

فرهیخته گرامی

در تاریخ 27 آبان ماه 1395 کارگاه یکروزه در همی بزرگسالان

در مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد .        

مدرسین این دوره :

دکتر ایرج عبداللهی :دکترای تخصصی فیزیوتراپی ، دانشیار گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر وحید نجاتی : دکتری علوم اعصاب شناختی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اسپانسر برگزاری این کارگاه ... 

 

ادامه