برگزاری هشتاد دومین کارگاه نوروفیدبک عمومی ویژه متخصصین با همکاری مرکز آویژه

 

هشتاد و دومین کارگاه نوروفیدبک عمومی با همکاری مرکز آویژه در مرکز علوم اعصاب و روانشناسی سایبر تهران

 

فرهیخته ی گرامی

کارگاه دو روزه نوروفیدبک مقدماتی در تاریخ 20و 21مهرماه 1396

در مرکز علوم اعصاب و روانشناسی سایبر تهران

و با همکاری مرکز آویژه و با اسپانسری شرکت مدینا طب گستر برگزار شد .

 

مدرس کارگاه ...

 

 

 

 

 

ادامه