دواردهمین کارگاه کاربرد نوروفیدبک در اختلالات LD و ADHD

 

برگراری دواردهمین کارگاه کاربرد نوروفیدبک در اختلالات LD و ADHD

 

از سری دورهای آموزشی مبتنی بر تکنولوژیهای مغزی ،

کارگاه آموزشی کارگاه کاربرد نوروفیدبک در اختلالات LD و ADHD در تاریخ : 10 و11اسفندماه سال 95 برگزار گردید .

 

 

برخی ار سرفصل های ارائه شده در این دوره :

 

 روز اول

 

ADHD/LD Basics ( Clinical and cognitive functioning Assessment in ADHD/LD Neuropsychology of ADHD/LD; Neurofeedback as an add-on intervention in ADHD/LD)

مفاهیم پایه ADHD/LD (ارزیابی بالینی و عملکردی،یافته های نوروسایکولوژی، کاربرد نوروفیدبک به عنوان یک مداخله درمانی)

 

...

 

 

ادامه